Vedtægter

7. september 2019

§ 1 Foreningens grundlag

Stk. 1
Foreningens navn er Gifted Children.

Stk. 2
Foreningens geografiske område er Danmark.

Stk. 3
Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl eller en anden adresse, udpeget af bestyrelsen, som postadresse.

§ 2 Foreningens formål og aktiviteter

Stk. 1
Foreningen arbejder med og for højtbegavede børn. Hermed menes børn der intelligensmæssigt ligger blandt de øverste 5 % for deres alderstrin.

Stk. 2
Foreningen arbejder for

 • At skabe muligheder for sociale relationer mellem højtbegavede børn
 • At skabe mulighed for sparring/sociale relationer mellem foreningens medlemmer
 • At forbedre vilkårene for højtbegavede børn i institutioner og skoler
 • At opmuntre til identifikation af højtbegavede børn
 • At formidle viden til samfund og institutioner om højtbegavede børn
 • At søge kontakt og vidensudveksling med beslægtede foreninger og institutioner i Danmark og udlandet
 • At understøtte forskning om højtbegavedes børns intelligens, natur, karakteristika og formåen

Stk. 3
Foreningens aktiviteter arrangeres af medlemmerne. Adgangen til at deltage i arrangementer i foreningsregi er lige for alle Familiemedlemmer, som overholder vedtægterne og ikke er i restance med betaling af kontingent. Ved sociale arrangementer kan børn af et af foreningens Familiemedlemmer deltage med anden voksen end forældremyndighedsindehaver. Bestyrelsen kan bevillige helt eller delvist tilskud til arrangementer.

§ 3 Foreningens politik

Stk. 1
Foreningen må ikke som forening udtrykke nogen partipolitisk mening eller holdning, eller have nogen kulturel, politisk eller religiøs tilknytning. Foreningen må påvirke samfundet i relation til foreningens formål, under hensyntagen til det enkelte medlems anonymitet og integritet.

Stk. 2
Foreningens medlemmer kan som enkeltpersoner eller grupper, give udtryk for deres meninger og holdninger, forudsat, at de tilkendegiver, at de udtrykte holdninger er egne personlige holdninger. Alle udtalelser på vegne af foreningen skal komme fra eller bemyndiges af pressekoordinator eller bestyrelsen.

Stk. 3
Foreningen er en non-profit forening.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1
Enhver kan blive medlem af foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om betingelserne for optagelse af medlemmer, dog ikke optagelse med henblik på Familiemedlemskab og Individuelt Medlemskab, idet der herom henvises til § 5.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter kontingent for andre medlemskaber end Familiemedlemskaber og Individuelle Medlemskaber.

§ 5 Familiemedlemskab og Individuelt Medlemskab

Stk. 1
Optagelse som Familiemedlem sker på baggrund af samtale mellem barnets forælder og en af foreningens godkendte rådgivende konsulenter. Samtalen skal sandsynliggøre, at der er tale om et højtbegavet barn, og samtalen skal medføre en anbefaling om medlemskab. Ønskes flere børn opført på foreningens medlemsliste, skal der foretages samtale med en rådgivende konsulent i forbindelse med hvert barn. Tilbud om medlemskab er gældende i indtil 6 måneder efter samtalen. Herefter skal der foretages en ny samtale, såfremt medlemskab ønskes.

Stk. 2
Som Familiemedlemmer optages personer som:

 • er forælder/værge med forældremyndighed over et højtbegavet barn. Alle steder hvor der refereres til ”forælder”, menes ”personer med forældremyndighed over barnet”. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage en plejefamilie til et højtbegavet barn på lige vilkår medforældremyndighedsindehavere. Familiemedlemskabet gælder så længe, barnet har fast bopæl hos plejefamilien. Tilsvarende gælder selvom der ikke er indgået en egentlig plejeaftale.
 • er samlever med forældre/værge med forældremyndighed over et højtbegavet barn, og dermed har kontakt med og indflydelse på barnets dagligdag. Dette kan dog kun ske, såfremt forældremyndighedsindehaver skriftligt meddeler medlemsadministrator og bestyrelse, at den samlevende ønskes optaget som Familiemedlem. Såfremt den samlevende fraflytter forældremyndighedsindehaver, påhviler det forældremyndighedsindehaver at meddele dette til medlemsadministrator og bestyrelse omgående.
 • eller er biologisk forælder uden forældremyndighed, men som har opnået forældremyndighedsindehaverens samtykke til Familiemedlemskab. Et sådant samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af forældremyndighedsindehaveren, hvorefter Familiemedlemskabet ophører.

Som Individuelle Medlemmer optages:

 • personer som tidligere har været tilmeldt som barn i forbindelse med et familiemedlemskab eller som barn har været tilmeldt under det forud for foreningens stiftelse bestående forældrenetværk, og hvor barnet er fyldt 18 år ved udgangen af kontingentåret, jf. § 5, stk. 3.
 • personer som tidligere har været medlemmer i et familiemedlemskab, men som ikke længere har børn under 18 år, der er ellers kunne være tilmeldt foreningen
 • personer som har forældremyndighed, men som ikke er samlevende med et andet medlem af foreningen, hvor børnene allerede er tilmeldt foreningen.

Optagelse som Familiemedlem eller Individuelt Medlem forudsætter endvidere, at den pågældende;

 • er bosiddende i Danmark, danske statsborgere bosiddende i udlandet eller som af bestyrelsen har fået bevilget medlemskab af foreningen.
 • gennem hele deres medlemskab accepterer at følge foreningens til enhver tid gældende vedtægter.
 • rettidigt har betalt kontingent. Undladelse af rettidig kontingentbetaling betragtes som udmeldelse af foreningen
 • og har accepteret at lade obligatoriske oplysninger i forbindelse med indmeldelsen notere og stå opført på foreningens interne medlemsliste under hele medlemskabet. Bestyrelsen kan efter anmodning fra et medlem dispensere fra dette krav.

Bestyrelsen kan tilbyde optagelse som Familiemedlem eller Individuelt medlem, såfremt en enig bestyrelse på konkret grundlag vurderer, at den familie, der søger om Familiemedlemskab, eller den person, der søger om Individuelt Medlemskab ville kunne have opnået medlemskabet på et tidspunkt.

I tilfælde af at forældrene ikke er samboende, men har fælles forældremyndighed, kan begge forældre blive Familiemedlem af foreningen. Der vil så være tale om to Familiemedlemskaber, og der skal betales to kontingenter.

Ved indmeldelse som Familiemedlem eller Individuelt Medlem gives der mulighed for adgang til foreningens lukkede fora. Login til de lukkede fora er personligt og må ikke videregives.

Medlemmer må heller ikke give personer uden Familiemedlemskab eller Individuelt Medlemskab adgang til at læse med på de lukkede fora, ligesom der ikke må videregives personhenførbare oplysninger om foreningens Familiemedlemmer, børn og Individuelle Medlemmer til personer uden Familiemedlemskab eller Individuelt Medlemskab medmindre, at der forudgående er indhentet et positivt samtykke fra det pågældende medlem.

Der må ikke lægges billeder fra Gifted Childrens arrangementer og/eller personhenførbare oplysninger om Familiemedlemmer, deres børn eller Individuelle Medlemmer i det offentlige rum, her menes bl.a. Facebook, hjemmesider, MSN, plakater, opslag eller lignende uden, at der forud er indhentet positiv tilladelse hos de implicerede.

Familiemedlemmer af foreningen har ansvaret for, at egne børn er bekendt med disse vedtægter og det påhviler Familiemedlemmet at sikre, at barnet overholder ovenstående. Familiemedlemmet har endvidere ansvaret for at få fjernet eventuelle billeder og/eller personhenførbare oplysninger fra det offentlige rum, også selvom der er tale om en gerning udført af en mindreårig.

Medlemslister må ikke videregives til personer uden Familiemedlemskab eller Individuelt

Medlemskab, og oplysninger herfra må ikke videregives eller sælges med kommercielt formål.

Stk. 3
Familiemedlemskab ophører ved udløbet af den kontingentperiode, hvori barnet fylder 18 år. Barnetog forældrene overgår herefter til Individuelt Medlemskab. Dette gælder dog ikke forældre, der på baggrund af andre børn fortsat er berettiget til Familiemedlemskab.

Stk. 4
Kontingent for Familiemedlemskaber og Individuelle Medlemskaber betales for kalenderåret. Vedindmeldelse i foreningen i 2. halvår betaler Familiemedlemmer halvt kontingent. Der ydes ikke refusion af betalt kontingent ved udmeldelse af foreningen.

Stk. 5
Bestyrelsen kan afvise anmodning om Familiemedlemskab, uagtet at der er tale om et højtbegavet barn. Bestyrelsen kan endvidere afvise anmodning om genindmeldelse eller overgang til Individuelt Medlemskab på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Såfremt bestyrelsen vælger at afvise medlemskab, fremsendes der et begrundet afslag til ansøgeren.

§ 6 Børneattest ved arrangementer

Stk. 1
Såfremt der i foreningsregi tages initiativ til arrangementer kun for børn, skal de voksne som skal foretage opsyn med børnene fremvise en tilfredsstillende børneattest. Ved arrangementer kun for børn, menes ture med eller uden overnatning, og hvor forældre overlader det fulde ansvar for at være til stede eller at have arrangeret privat opsyn med deres børn.

Stk. 2
Personen for hvem der skal hjemtages en børneattest, udfylder og underskriver den til enhver tid gældende formular som derefter fremsendes til formanden for foreningen. Formanden er herefter ansvarlig for at indhente børneattesten. I formandens fravær eller efter aftale, kan næstformanden indhente en sådan attest på anden person. Børneattest modtages og opbevares forsvarligt af formanden. Ved formandsskifte overdrages indhentede børneattester til den nye formand. Eventuelle udgifter til indhentelse af børneattest, afholdes af foreningen. Den eller de personer der har afgivet børneattest, kan til enhver tid kræve disse udleveret. Efterfølgende kan disse personer ikke længere varetage opgaver i foreningen, der kræver børneattest, medmindre der indhentes fornyet børneattest. En indhentet børneattest er i foreningens regi gyldig i 3 år.

Stk. 3
Manglende imødekommelse af krav iht. stk. 2 medfører, at vedkommende betragtes som uegnet til at foretage opsyn med børn ved arrangementer i foreningsregi.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen har kun Familiemedlemmer og Individuelle Medlemmer adgang og stemmeret.

Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra ultimo august til ultimo september.

Stk. 4
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden udarbejdet af formanden, og fremsendes til alle stemmeberettigede medlemmer via e-mail. Der vil ligeledes blive lagt en tråd på forum.

Stk. 5
Ethvert stemmeberettiget medlem kan stille forslag til generalforsamlingen. Punkter der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest seks uger før generalforsamlingen afholdes. Der kan ikke fremsættes punkter til afstemning under eventuelt.

Stk. 6
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning, herunder medlemsantal og fremgang/tilbagegang af medlemmer
 4. Fremlæggelse af regnskab for det foregående kalenderår
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for Familiemedlemmer og Individuelle Medlemmer for det kommende år
 6. Forslag til ændringer af vedtægter
 7. Andre indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen + suppleant(er): Formand, næstformand, kasserer, 4bestyrelsesmedlemmer, 1. suppleant og 2. suppleant.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af konfliktmægler

Stk. 7
Bestyrelsen, revisoren og konfliktmægleren er tre uafhængige organer. Revisoren, revisorsuppleanten og konfliktmægleren må ikke vælges til andre tillidshverv i foreningen.

Stk. 8
Formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og konfliktmægler vælges for 2 år ad gangen. Revisor, revisorsuppleant og suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand, kasserer, 2bestyrelsesmedlemmer og konfliktmægler vælges i lige år. Bliver det nødvendigt at vælge mere end2 bestyrelsesmedlemmer i det samme år, vil de to bestyrelsesmedlemmer med flest stemmer være valgt i 2 år, og den/de bestyrelsesmedlemmer med færrest stemmer vil være på valg igen året efter. Bliver det nødvendigt at vælge øvrige poster midt i en valgperiode, sidder den valgte til næste forposten ordinære valg.

Stk. 9
Resultatet af valgene bekendtgøres sammen med referatet af generalforsamlingen til alle Familiemedlemmer senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referat og resultat af valg fremsendes på e-mail samt med indlæg på Forum.

§ 8 Regler for afstemning på generalforsamlingen

Stk. 1
Bestyrelsen kan udpege valgformand, eller kan selv påtage sig hvervet.

Stk. 2
Bestyrelsen/valgformanden skal senest 12 uger før afholdelse af generalforsamlingen oplyse foreningens medlemmer om datoen for afholdelse. Samtidig skal der påmindes om fristen for og opmuntres til opstilling af kandidatur til de poster, der er på valg ved den kommende generalforsamling. Dette skal ske via mail og som opslag på internt forum. Samtidig skal der påmindes om fristen for fremsendelse af forslag til vedtægtsændringer.

Stk. 3
Valg foretages mellem foreningens stemmeberettigede medlemmer, der ikke har en sanktion og som ikke er i restance med kontingent. Medlemmer, der ønsker valg til de på generalforsamlingen valgte tillidshverv, skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen/valgformanden senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4
Den endelige kandidatliste skal fremsendes via mail til alle stemmeberettigede medlemmer senest4 uger før afholdelse af generalforsamling. Lægges tillige på internt Forum.

Stk. 5
Kandidaterne skal gives mulighed for at tilkendegive deres valgprogrammer via elektronisk nyhedsbrev inden fristen for brevafstemning.

Stk. 6
Ved afstemninger iht. dagsordenen, herunder ved valg af på forhånd opstillede kandidater og ændringsforslag til vedtægterne, kan der stemmes pr. brev, pr. fuldmagt eller ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Der stemmes ved fuldmagt efter følgende regler: Ét fremmødt stemmeberettiget medlem kan repræsentere ét andet stemmeberettiget medlem ved fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig, herunder kan fuldmagt gives ved e-mail sendt til fuldmægtigen med valgformand@giftedchildren.dk i kopi, og indeholde oplysninger om navn, medlemsnummer og kontakt-telefonnummer på fuldmagtsgiver samt oplyse navn og medlemsnummer på fuldmagtshaver.

Dokumentation for fuldmagtsforholdet skal senest umiddelbart inden påbegyndelsen af generalforsamlingen meddeles valgformanden. Såfremt der opstilles kandidater fra gulvet, stilles mistillidsvotum eller er andre spørgsmål, der, iht. gældende vedtægter, kræver afstemning uden om den udsendte dagsorden, kan der stemmes både af de personligt fremmødte og ved fuldmagt.

Ved stemmeafgivning ved fuldmagt, bærer fuldmagtshaveren alene ansvaret for, at der stemmes ud fra fuldmagtsgivers ønske.

Stk. 7
Bestyrelsen/valgformanden er ansvarlig for at udforme stemmesedler til brug for afgivelse af brevstemme. Stemmesedlen skal liste kandidaterne, så man tydeligt kan se, hvem der er kandidat til hver post. Med stemmesedlerne skal sendes de nødvendige stemmeinstruktioner. Sammen medindkaldelse til generalforsamling, medsendes information om hvor og hvordan, man kan rekvirere stemmeseddel til at brevstemme. Kun individuelt hos bestyrelse/valgformand rekvirerede stemmesedler kan benyttes til at brevstemme. Bestyrelse/valgformand registrerer, hvilke medlemsnumre, der har rekvireret de udformede stemmesedler og kontrollerer at modtagne brevstemmer alle stammer fra medlemmer, der har rekvireret brevstemmeseddel.

Stk. 8
Den, der brevstemmer, er ansvarlig for gyldigheden af sin egen stemme. Gyldige brevstemmer skal være modtaget af bestyrelse/valgformand senest tre dage før afholdelse af generalforsamlingen, afgivet på en person der er kandidat og nedlagt i en umærket kuvert, der lægges ned i en yderkuvert, der er mærket med medlemsnummer. Stemmesedlen skal ikke påføres medlemsnummer.

I tilfælde, hvor flere indsender brevstemmer sammen, skal hver stemmeseddel være nedlagt i en særskilt, lukket og umærket kuvert, der hver er lagt ned i en yderkuvert, der klart og tydeligt er påført den enkelte stemmeafgivendes medlemsnummer. De enkelte dobbeltkuverter kan nedlægges i en samlet fremsendelseskuvert.

Stk. 9
Valgformand opbevarer stemmesedlerne uåbnede indtil generalforsamlingen. Hvis en eller flere af stemmesedlerne alligevel åbnes, og antallet af åbnede brevstemmer kan ændre på et valgresultat, kan der begæres omvalg. Omvalget foregår på en ekstraordinær generalforsamling, der straks indkaldes med de relevante valg på dagsordenen.

Stk. 10
Inden der stemmes på generalforsamlingen, kontrollerer valgformand, hvem der er til stede. Brevstemmer afgivet af tilstedeværende annulleres herefter straks.

Stk. 11
Har ingen meldt sig som kandidat til en valgbar bestyrelses-/tillidspost inden fristens udløb, kan man opstille på generalforsamlingen uden brevafstemning.

Stk. 12
Udtrykker generalforsamlingen sin mistillid til bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen at gå af, skal der straks indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med valg til alle bestyrelsesposter på dagsordenen. Indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt, fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse.

Stk. 13
Et familiemedlemskab svarende til et betalt kontingent for et Familiemedlemskab kan afgive 4stemmer uanset antallet af medlemmer i husstanden. Et individuelt medlem kan afgive én stemme.

§ 9 Foreningens ledelse

Stk. 1
Bestyrelsen består af følgende syv medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, og 4 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger pressekoordinatoren, dog kan formanden ikke vælges til posten. 1. og 2. suppleant inviteres til at deltage i møderne, men vil ikke have stemmeret. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder, vil formanden have to stemmer. Stk. 2

Træder formanden af i utide, overtager næstformanden automatisk dennes plads. Ønsker næstformanden ikke at overtage formandens plads, kan en enstemmig bestyrelse konstituere sig frit. Sker ingen af disse ting inden 14 dage, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af formand, med en opstillingsfrist på 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Træder næstformanden af i utide, eller hvis næstformanden indtræder på formandens pladsovertager et af de menige bestyrelsesmedlemmer dennes plads.

Stk. 4
Træder kassereren af i utide, overtager et af de menige bestyrelsesmedlemmer dennes plads.

Stk. 5
Træder et menigt medlem af bestyrelsen ud før dennes valgperiode er slut, eller træder et menigt medlem ind på en anden plads i bestyrelsen, overtager 1. suppleanten automatisk dennes plads. Er der valgt en 2. suppleant bliver denne automatisk 1. suppleant.

Stk. 6
Intet medlem af bestyrelsen må besætte to bestyrelseshverv samtidig, dog undtaget pressekoordinator.

Stk. 7
Valgperioden for den, der besætter en tom plads i bestyrelsen, løber ind til næste generalforsamling for valg til bestyrelsen

Stk. 8
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ledelse og udvikling. Endvidere fastsætter bestyrelsen de nærmere retningslinjer for konsulentfunktionen.

Stk. 9
Bestyrelsen udpeger personer til de tillidsposter, som den måtte finde nødvendige. Disse poster kan varetages af et medlem af bestyrelsen, dog undtaget konsulentfunktionen.

Stk. 10
Bestyrelsen skal udvise økonomisk ansvarlighed. Der refunderes kun udgifter, der direkte kan relateres til foreningen. Herunder dækkes mødeudgifter og transportomkostninger i forbindelse med mødeaktivitet, samt omkostninger der kan relateres direkte til fremme af foreningens arbejde.

Stk. 11
Regnskabsåret er kalenderåret. Det af bestyrelsen underskrevne regnskab gøres tilgængeligt for Familiemedlemmer og Individuelle Medlemmer senest d. 30. april i året efter regnskabsårets udløb.

Stk. 12
Foreningen tegnes af

 1. formanden i forening med næstformanden eller i forening med kassereren, eller
 2. næstformanden i forening med kassereren, eller
 3. formanden, næstformanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller
 4. 4 bestyrelsesmedlemmer i forening eller
 5. den samlede bestyrelse

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel på begæring af enten:

 • Formanden
 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • ¼ af de stemmeberettigede medlemmer

Stk. 2
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og det/de dagsordenspunkt(er), der skal afgøres på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen, meddeles skriftligt til hvert enkelt stemmeberettiget medlem ved sin fulde ordlyd, vedhæftet gældende vedtægter senest 4 uger før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer som ikke fremsættes af bestyrelsen skal fremsendes skriftligt til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen. Alle ændringsforslag fremsendes på mail. Såfremt der ønskes fremsat ændringsforslag til vedtægterne på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldes og afholdes denne iht. § 10.

Stk. 2
Brevstemmer vedrørende vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen efter samme regler som brevstemmer til personvalg.

Stk. 3
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 75 % af de afgivne stemmer (brevstemmer + fremmødte) er for. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

§ 12 Tvister

Stk. 1
Såfremt der opstår tvister blandt foreningens medlemmer, der relaterer sig til foreningens aktiviteter eller vedtægter, skal de forelægges konfliktmægleren.

Stk. 2
Konfliktmæglerens funktion er

 • at mægle og rådgive i tvister vedrørende foreningens aktiviteter
 • at træffe afgørelser i tvister vedrørende foreningens vedtægter

Stk. 3
Konfliktmægleren skal samle fakta og beviser, der relaterer sig til enhver tvist eller beskyldning, afholde de høringer som vedkommende anser for passende og publicere sine resultater og konklusioner til alle involverede parter og bestyrelsen. Vedkommende kan anbefale passende sanktioner.

Stk. 4
Hvis konflikten ikke kan løses, eller der ikke er valgt en konfliktmægler, skal tvisten forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde modtage alle tilgængelige informationer fra konfliktmægleren, inklusiv evt. breve, dokumenter mv., der vedrører sagen.

Stk. 5
Såfremt tvisten ikke forelægges konfliktmægleren eller bestyrelsen iht. til stk. 4, inden eventuelt sagsanlæg foretages, betragtes dette som en overtrædelse af vedtægterne og medfører øjeblikkelig eksklusion.

Stk. 6
Hvis sagen drejer sig om forhold, der hører under dansk straffelov, oplyses forholdet til bestyrelsen og overgives de danske myndigheder.

§ 13 Eksklusion og andre sanktioner

Stk. 1
Finder en enig bestyrelse, at et medlem groft har tilsidesat foreningens vedtægter eller interesser, kan bestyrelsen med øjeblikkelig virkning ekskludere medlemmet. Forinden der træffes beslutning om eksklusion, skal konfliktmægleren gives mulighed for at undersøge grundlaget og udtale sig om den påtænkte afgørelse. Der vil i den forbindelse ikke blive ydet refusion af kontingentindbetaling.

Stk. 2
Opnås der i bestyrelsen ikke enighed om eksklusion, kan et flertal af bestyrelsen begære, at spørgsmålet bringes op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med dette som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Stk. 3
Bringes spørgsmålet om eksklusion op på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal mindst 75 pct. af de fremmødte stemme for forslaget. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Eksklusionen vil have øjeblikke virkning.

Stk. 4
Beslutning om sanktion kan foretages af et flertal i bestyrelsen eller af generalforsamlingen. Sanktioner vedtaget af bestyrelsen træder i kraft straks. En sanktion kan være fratagelse af bestyrelses- eller tillidspost i en tidsperiode eller for resten af valgperioden. En sanktion kan også være fratagelse af skriveadgang på internt Forum.

Stk. 5
Er sanktionen besluttet af bestyrelsen, har det sanktionerede medlem ret til at få sin sag taget op på generalforsamlingen. Hvis generalforsamlingen giver den sanktionerede medhold, ophæves sanktionen med øjeblikkelig virkning.

Stk. 6
Forslag til generalforsamlingen om sanktion kan kun komme på dagsordenen, hvis forslagsstilleren er et medlem af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer. Vedtages forslaget træder det i kraft straks.

Stk. 7
Alle sager på generalforsamlingen vedrørende eksklusioner eller sanktioner skal minimum gennemgå følgende procedure:

 1. Forslagsstilleren fremlægger sin anklage
 2. Den anklagede fremlægger sit forsvar
 3. Åben debat
 4. Forslagsstillerens afsluttende bemærkninger
 5. Den anklagedes afsluttende bemærkninger

Stk. 8
Er forslagsstilleren ikke til stede, kan sager om eksklusioner eller sanktioner ikke behandles.

Stk. 9
Er det medlem der står anklaget ikke til stede, kan sagen behandles alligevel. Vedkommende har i så fald ret til at lade et andet medlem repræsentere sig.

Stk. 10
Bestyrelsen udarbejder regler for ”netetikette” ved diskussioner på foreningens interne og eksterne fora, i overensstemmelse med almindeligt forekommende regler på lignende fora.

Overtrædelse kan medføre administrative sanktioner fra de(n) af bestyrelsen udpegede moderator(er) efter overtrædelsens karakter:

 1. Direkte ulovligt indhold – slettes umiddelbart og overtræderen får en advarsel
 2. Indhold i direkte strid med foreningens formål, herunder kommercielle reklamer og politisk propaganda – slettes og overtræderen får en advarsel.
 3. Andre overtrædelser af ”netetikette” regler – moderator(er) kontakter overtræderen og diskuterer redigering eller tilbagetrækning

§ 14 Foreningens opløsning

Stk. 1
Beslutning om opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette som eneste punkt på dagsordenen.

Stk. 2
Et forslag om opløsning kan kun vedtages hvis

 1. Mindst 75 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer og
 2. Mindst 75 % af de fremmødte stemmer for.

Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

§ 15 Ikrafttræden

Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse på en rettidigt og korrekt indkaldt generalforsamling, det være sig en ordinær som ekstraordinær generalforsamling.